Chinese Translations

External References
jìng
Serenity
南无阿弥陀佛
Nán mó á mí tuó fó
Honor Buddha of Boundless Light
好聚不见
hăo jù bù jiàn
Long time no see
欢迎你来这里
huān yíng nĭ lái zhè lĭ
Welcome You Come Here
🤣   Cool Sayings   🤣
还可以
hai kĕ yi
still alright
不错
bù cuò
not bad (nice!)
比较好
bĭ jiào hăo
much better
不可能
bù kĕ néng
impossible
哇噻
wā sāi
Wow!
了不起
liăo bù qĭ
amazing
随便你
suí biàn nĭ
you choose
信任
xìn rèn
to trust
好货不便宜
便宜不好货
hăo huò bù pián yí
pián yí bù hăo huò

Good products are not cheap
Cheap products are not good
广记不如淡墨
guăng jì bù rú dàn mò
Broad memory is not as good as pale ink
三穷三富 - 过到老
sān qióng sān fù - guò dào lăo
Three times poor, three times rich, to reach old
狼心狗肺
láng xīn gŏu fèi
Wolf heart dog lungs (a very bad person)
笑一笑   十年少
xiào yī xiào - shí nián shào
Laugh a little - ten years younger
一言为定
yī yán wéi dìng
One word, it's set
你辛苦了
nĭ xīn kŭ le
You're exhausted (Much Thanks!)
不拍我马屁
bù pāi wŏ mă pì
Don't slap my horse's ass
享受生活
xiăng shòu shēng huó
Enjoy life
三头六臂
sān tóu liù bì
3 Heads 6 Arms (Superman)
说不做米
shuō bù zuò mĭ
Talk does not cook rice
七上八下
qī shàng bā xià
7 up 8 down (be confused)
人山人海
rén shān rén hăi
people mountain people sea
(people everywhere)
九牛一毛
jiŭ niú yī máo
9 cows 1 hair (insignificant)
白莲花生长在最黑的泥里
bái lián huā shēng zhăng zài zuì hēi de ní lĭ
The white lotus flower grows in the blackest mud
不到长城非好汉
bù dào cháng chéng fēi hăo hàn
Not reach Great Wall, not proper person
(You must overcome great difficulties before you reach the goal)
新年快乐
xīn nián kuài lè
Happy New Year
富贵长寿
fù guì cháng shòu
Wealth & Longevity
恭喜发财
gōng xĭ fā cái
Honors & Riches
🧨 鞭炮
biān pào
fire cracker
🐉 龙
lóng
dragon
🧧 红包
hóng bāo
red envelope
💰 钱包
qián bāo
money bag
道德经
dào dé jīng
Dao de Jing
道教
dào jiào
Daoist
老子
lăo zi
Lao Tzu
祈祷
qí dăo
Pray, prayer
观音
guān yīn
Guan Yin

Buddha
上帝
shàng dì
God
圣人
shèng rén
Sage
天下
tiăn xià
Under Heaven
ruăn
Soft (yielding)
驰骋
chí chĕng
Gallops (over)
jiān
Unyielding
👥   Conversation   👥
今天你感觉怎么样呢
jīn tiān nĭ găn jué zĕn me yàng ne
How do you feel today?
今天你在做什么呢
jīn tiān nĭ zài zuò shén me ne
What are you doing today?
请再来一杯茶
qĭng zài lái yī bēi chá
Please bring another cup of tea.
对不起, 我今晚无接你
duì bù qĭ, wŏ jīn wăn wú jiē nĭ
Sorry, I'm unable to pick you up tonight
你想陪我吗
Nĭ xiăng péi wŏ ma?
Do you want to accompany me?
你干吗!
nĭ gàn ma!
what are you doing!
你干吗!
nĭ gàn ma!
what are you doing!
这里
zhè lĭ
here
那里
nà lĭ
there
哪里
nă lĭ
where?
qĭng
please
谢谢
xiè xiè
thank you
不客气
bù kè qì
you're welcome
很感谢
hĕn găn xiè
much appreciated
拜托
bài tuō
beg of you
可能
kĕ néng
possible
不可能
bù kĕ néng
impossible!
祈祷
qí dăo
to pray
如果明天冷的话, 我们不会去。
rú guŏ míng tiān lĕng de huà, wŏ men bù huì qù.
If tomorrow cold is declared, we will not go.
rú guŏ ... de huà
因为你有钱,所以可以买东西。
yīn wèi nĭ yŏu qián, suŏ yĭ kĕ yĭ măi dōng xī.
Because you have money, therefore can buy things.
yīn wèi ... suŏ yĭ
感谢 你 同意 和我 一起
gănxiè nĭ tóngyì hé wŏ yīqĭ
Thanks for agreeing with me.

ne
and...?   what about it...?
(end of sentence prompts for more information)

ma
yes or no?
(end of statement prompts for YES or NO answer)
几点
jí diăn?
what's the time?
时间
shí jiān
time (duration)
的时候
... de shí hòu
... when (it occurs)
怎么样
zĕn me yàng
How's it going?
哪里
nă lĭ
where?
什么时候
shén me shí hòu ?
when? (question)
麻烦你
má fan nĭ ...
trouble you to ...
告诉我
gào sù wŏ
tell me
一个问题
yī gè wèn tí
a question
多少钱
duō shăo qián
How much money?
太贵
tài guì
too expensive
我给你买
wŏ gĕi nĭ măi
I give you buy
差不多
chà bù duō
more or less
很便宜
hĕn pián yí
very cheap
随便你
sui biàn nĭ
as you decide
差点
chà diăn
less true
给你发
gĕi nĭ fā
give you send
我送你
wŏ sòng nĭ
I deliver you
很兴奋
hĕn xīng fèn
very excited
不着急
bù zhāo jí
don't hurry
你很可爱
nĭ hĕn kĕ ài
You are very cute
为什么
wèi shén me
Why?
不管行
bù guăn xíng
Don't care!
好不好
hăo bù hăo
Good or not?
不行
bù xíng
no way
首选
shŏu xuăn
preferred (first off)
多一下
duō yī xià
a little more
我可能去
wŏ kĕ néng qù
I probably go
我打算去
wŏ dă suàn qù
I plan to go
我会去
wŏ huì qù
I will go
我想去...
wŏ xiăng qù...
I want to go to...
我会去...
wŏ huì qù...
I will go to...
水族馆
shuĭ zú guăn
Aquarium
佛寺庙
fó sì miào
Buddha Temple
茶馆喝茶
chá guăn hē chá
Tea house drink Tea
海港
hăi găng
Harbor
崂山庙
láo shān miào
Lao Shan Temple
茶场买茶
chá chăng măi chá
Tea field buy Tea
吃饭
chī fàn
eat food
有按摩
yŏu àn mó
have a massage
韩国温泉
hán guó wēn quán
Korean spa
公园
gōng yuán
park
动物园
dòng wù yuán
zoo
飞机站
fēi jī zhàn
airport
🌹   Interpersonal   🌹
我认为那个
wŏ rèn wéi nà gè
I am considering (thinking about) that.
感觉
găn jué
to feel
需要
xū yào
to need
想你
xiăng nĭ
miss you (lover's goodbye)
答应
dā yìng
promise
相信
xiāng xìn
believe
爱你
ài nĭ
love you (NEVER said in public!)
做爱
zuò ài
make love
爱人
ài rén
lover
妻子
qī zi
wife (colloquial)
丈夫
zhàng fū
husband (coll.)
梦见
mèng jiàn
dream meet
摆脱
băi tuō
beg you
回答
huí dá
answer
撒谎
sā huăng
to lie
先生
xiān shēng
Mr.
太太
tài tài
Mrs.
小姐
xiăo jiĕ
Miss
亲爱的
qīn ài de
dear
坏蛋
huài dàn
wrotten egg
贪财鬼
tān cái guĭ
greedy ghost
气死你
qì sĭ nĭ
mad at you
气死我
qì sĭ wŏ ma?
mad at me?
How to say, "I like."

C hinese people do not openly display their feelings. There are NO public displays of affection! To say you like something (xĭ huān) can get you in a world of trouble. They may think you either want it or, if the subject is a person, you love that person. Instead, say something nice about the subject. Say it is beautiful, good looking, you enjoy it, or it makes you happy. This is much, much safer. If someone asks you, "Do you like this?", they want to sell it to you. They will never ask if you want to buy it.

N ever say, "I Love You", in public. It's considered way, way too intimate. Even a hug is considered too much. Stay reserved until you are in private.

我欣賞你
wŏ xīn shăng nĭ
I enjoy you
跟你很开心
gēn nĭ hĕn kāi xīn
Very happy with you
你漂亮
nĭ piào liàng
You're pretty

I f someone points to some food and asks you, "Do you like this?", BE CAREFUL. If you answer "Yes" they will immediately begin cooking it. Answer instead, "This is delicious, now don't want."

这个好吃的,  现在不要.
zhè ge hào chī de, xiàn zài bù yào
This is delicious, now don't want.
W hen visiting someone's house also be careful. Saying "I really like that painting" means you want to have it somehow. Say, "very beautiful", instead. The same goes for eating out. If you say, "I really like seafood.", it will translate as "I only want seafood."
🥢   🍚   Foods & Dining  🍚   🥢
你的最好吃的饭是什么?
nĭ de zuì hào chī de fàn shì shén me?
What is your most delicious food?
生榨酱油
shēng zhà jiàng yóu
Raw pressed soy sauce
海菜盐
hăi cài yán
Kelp salt
Chinese Dishes
烤鸭
kăo yā
roast duck
油条
yóu tiáo
fried bread
红烧肉
hóng shāo róu
braised pork
橘子鸡肉
jú zĭ jī ròu
orange chicken
馄饨
hún tún
wonton
排骨
pái gŭ
pork ribs
酸辣汤
suān là tāng
sour hot soup
猪肉炒饭
zhū ròu chăo fàn
pork fried rice
熏鸭
xūn yā
smoked duck
豆浆
dòu jiāng
soy soup
竹筒饭
zhú tŏng fàn
bamboo rice
甜酸猪肉
tián suān zhū ròu
sweet sour pork
煎饼
jiān bĭng
egg pancake
春卷
chūn juăn
spring roll
担担面
dàn dàn miàn
dandan noodle
麻婆豆腐
má pó dòu fu
ma po tofu
鸡脚
jī jiăo
chicken feet
豆花
dòu huā
tofu pudding
臭豆腐
chòu dòu fu
stinky tofu
手拉面条
shŏu lā miàn tiáo
hand pull noodles
蒸猪肉包子
zhēng zhū ròu bāo zi
steamed pork bun
煎豆腐
jiān dòu fu
fried tofu
宫保鸡丁
gōng băo jī dīng
kungpao chicken
鱼香肉丝
yú xīang ròu sī
fish-flavored pork
有名的特别饭
yŏu míng de tè bié fàn
famous specialty dish
大黄花鱼烧豆腐
dà huáng huā yú shāo dòu fu
golden brown braised fish tofu
Spices & Flavors
酱油
jiàng yóu
soy sauce
海鲜
hăi xiān
hoisin sauce
大蒜
dà suàn
garlic
花生油
huā shēng yóu
peanut oil
孜然
zī rán
cumin
咖喱
gā lí
curry
蜂蜜
fēng mì
honey
辣椒油
là jiāo yóu
chili oil
yán
salt
胡椒
hú jiāo
pepper
辣酱
là jiàng
hot sauce
芝麻油
zhī ma yóu
sesame oil
tián
sweet
suān
sour
八角
bā jiăo
star anise
很香
hĕn xiāng
very fragrant

spicy
kŭ
bitter
味道
wèi dào
flavor, taste
太咸
tài xián
too salty
jiāng
ginger

vinegar
桂皮
guì pí
cinnamon
香料
xiāng liáo
spice
四川辣椒
sì chuān là jiāo
Sichuan pepper
極端
jí duān
extreme
Meats & Foods
鸡肉
jī ròu
chicken
猪肉
zhū ròu
pork
牛肉
niú ròu
beef
xiā
shrimp
海鲜
hăi xiān
seafood
螃蟹
páng xiè
crab
火鸡
huŏ jī
turkey

fish
鱿鱼
yóu yú
squid
金枪
jīn qiāng yú
tuna (gold gun)
海蛎
hăi lì
oyster
guī
turtle
豆腐
dòu fu
tofu
豆浆
dòu jiāng
soy bean soup
豆奶
dòu năi
soy milk
白米
bái mĭ
white rice
月饼
yuè bĭng
mooncake
奶酪
năi lào
cheese
酸奶
suān năi
yogurt
鸡蛋
jī dàn
chicken egg
Fruits, Vegetables, and Nuts
苹果
píng guŏ
apple
柑橘
gān jú
tangerine
西瓜
xī guā
watermelon
哈密瓜
hā mì guā
cantalope
蔬菜
shū cài
vegetable
白菜
bái cài
cabbage
生菜
shēng cài
lettuce
西兰花
xī lán huā
broccoli
洋葱
yáng cōng
onion (yellow)
cōng
onion (green)
土豆
tŭ dòu
potato
西红柿
xī hóng shì
tomato
红枣
hóng zăo
jujube
藕粉
ŏu fĕn
lotus root
黄瓜
huáng guā
cucumber
红薯
hóng shŭ
sweet potato
芹菜
qín cài
celery
菜豆
cài dòu
string bean
蘑菇
mó gū
mushroom
香蕉
xiāng jiāo
banana
核桃
hé táo
walnut
开心
kāi xīn guŏ
pistachio
杏仁
xìng rén
almond
榛子
zhēn zi
hazel nut
Dining Out
餐馆
cān guăn
restaurant
菜单
cài dān
menu
点菜
diàn cài
to order
买单
măi dān
bill
火锅
huŏ guō
hot pot
好吃
hào chī
delicious
请客
qĭng kè
to treat
咬一块
yāo yī kuài
bite a piece
筷子
kuài zi
chop sticks
勺子
shá zi
spoon
叉子
chā zi
fork
尝一尝
cháng yī cháng
have a taste
guō
pot
盘子
pán zi
plate
火炉
huŏ lú
stove
烤箱
kăo xiāng
oven
wăn
bowl
bēi
cup
píng
bottle
dāo
knife
减肥
jiăn féi
diet
够了
gòu le
full, sufficient
小吃
xiāo chī
snack
慢慢吃
màn màn chī
eat slowly
👨‍👩‍👧‍👦   Relatives   👨‍👩‍👧‍👦
nán
male

female
父父
bā bā
father
儿子
ér zi
son
哥哥
gē gē
older brother
弟弟
dì dì
younger brother
大儿子
dà ér zi
oldest son
小儿子
xiăo ér zi
youngest son
爷爷
yé yé
grandfather (father's father)
奶奶
năi năi
grandmother (father's mother)
孙子
sūn zi
grandson (son's son)
孙女
sūn nü
granddaughter (son's daughter)
叔叔
shū shū
uncle (dad bro.)
姑姑
gū gū
aunt (dad sis.)
妈妈
mā mā
mother
女儿
nü ér
daughter
姐姐
jiĕ jiĕ
older sister
妹妹
mèi mèi
younger sister
大女儿
dà nü ér
old daughter
小女儿
xiăo nü ér
young daught.
外公
wài gōng
grandfather (mother's father)
外婆
wài pó
grandmother (mother's mother)
外孙
wài sūn
grandson (daughter's son)
外孙女
wài sūn nü
granddaughter (daughter's daughter)
舅舅
jiù jiù
uncle (mom bro.)
舅妈
jiù mā
aunt (mom sis.)
父母
fù mŭ
parents
表姐
biăo jiĕ
cousin
古人
gŭ rén
ancients
祖先
zŭ xiān
ancestors
家谱
jiā pŭ
genealogy
家庭
jiā tíng
family
亲戚们
qīng qī men
relatives
孤儿
gū'ér
orphan
男朋友
nàn péng yŏu
boyfriend
女朋友
nü péng yŏu
girlfriend
爱人
ài rén
lover
亲爱的
qīn ài de
dearest
✈   🚲   🚌   🚂   🚗   Traveling   🚗   🚂   🚌   🚲   ✈
伟大的冒险开始
wĕi dà de mào xiăn kāi shĭ
The great adventure begins
旧金山
jiù jīn shān
San Francisco
金门大桥
jīn mén dà qiáo
Golden Gate Bridge
唐人街
táng rán jiē
Chinatown
华盛顿
huá shèng dùn
Washington
美国国会
mĕi guó guó huì
US Congress
白色的房子
bái sè de fáng zi
White House
纽约
niŭ yuē
New York
自由女神像
zì yóu nü shén xiàng
Statue of Liberty
林肯纪念堂
lín kĕn jì niàn táng
Lincoln Memorial
北京
bĕi jīng
Beijing
上海
shàng hăi
Shanghai
黄山
huáng shān
Huangshan
青岛
qīng dăo
Qingdao
四川
sì chuān
SiChuan
西安
xī ān
Xi'An
崂山
láo shān
Lao Shan
香港
xiāng găng
Hong Kong
日照
rì zhào
Rizhao
山东
shān dōng
Shandong
辽宁
liáo níng
Liaoning
广州
guăng zhōu
Guangzhou
nán
south
bĕi
north
西

west
dōng
east
🧭
南针
nán zhēn
compass (south needle)
左转
zuŏ zhuăn
turn left
右转
yòu zhuăn
turn right
停车
tíng chē
stop car
然后
rán hòu
and then
旅行
lü xíng
travel
我们走
wŏ men zŏu
let's go
快到了
kuài dào le
almost there
散步
sàn bù
walk
chē
car
汽油
qì yóu
gasoline
马路
mă lù
road
高速公路
gāo sù gōng lù
highway, freeway
进入
jìn rù
enter
出口
chū kŏu
exit
免费
miăn fèi
free !
厕所
cè suŏ
toilet
勿泊车
wù bó chē
do not park
汽车修理
qì chē xiŭ lĭ
car repair
洗手间
xĭ shŏu jiān
washroom
修理
xiū lĭ
repair
汽油站
qì yóu zhàn
gas station
修改
xiū găi
modify
换油
huàn yóu
change oil
轮胎压
lún tāi yā
tire pressure
制动液
zhì dòng yè
brake fluid
公共汽车
gōng gòng qì chē
public bus
自行车
zì xíng chē
bicycle
火车
huŏ chē
train
请来接我
qĭng lái jiē wŏ
Please pick me up
出租车
chū zū chē
taxi cab
送我这里
sòng wŏ zhè lĭ
drop me here
拉杆箱
lā găn xiāng
pull trolley case
背包
bèi bāo
backpack
排队
pái duì
queue
离开
lí kī
to depart
着急
zhāo jí
to hurry
日报
rì bào
journal
逛逛
guàng guàng
stroll about
放走
fàng zŏu
let's go
休息
xiū xí
to rest
世界
shì jiè
the world
马上
mă shàng
go quick (mount horse)
商城
shāng chéng
mall
马上到
mă shàng dào
I'm quickly there
🛑   Signs   🛑
S igns use a contracted version of the Chinese vernacular. Usually one written word replaces two or more vernacular words. These are commonly used on street signs, store signs, and advertisements.
tíng
stop
ràng
yield
SignTranslationReplacesTranslation

do not
不要 bú yào
no want

no have
没有 méi yŏu
no have
chù
place
地方 dì fang
room
shòu
sell
卖掉 mài diào
sell off
cĭ
this
这个 zhè ge
this one
bĕn
our
我们的 wŏ men de
our
jìn
prohibited
禁止 jìn zhĭ
prohibited, stop
☕   此处售咖啡   ☕
cĭ chù shòu kā fēi
this place sells coffee
🚭   禁止吸烟   🚭
jìn zhĭ xī yān
prohibited, stop smoking
💆   盲人按摩   💆
máng rén àn mó
Blind Man Massage
⚡   危险 小心   ⚡
wéi xiăn - xiăo xīn
Danger - Careful
⛔   禁止进入   ⛔
jìn zhĭ jìn rù
No Entry
红绿灯
hóng lü dēng
traffic light (red green light)
请勿停车
qĭng wù tíng chē
please do not park
Addresses
Always biggest, most important TO smallest, least important
(Note: some big cities are also counties, just like here)
Here is an example for The Bank of China in Shenyang City, Liaoning.
country, 6-digit postal code (China 11003)
province (Liaoning Province)
city, district (Shenyang City, Heping District)
street (Taiyuan Street Business Circle)
road, number (Heping North Street #75)
addressee name (Bank China)
中国 110003
辽宁省
沈阳市, 和平区
太原街商圈
和平北路 75
银行中国
shĕng
province
xiàn
county
shì
city

district
jiē
street

road
lóu
floor
hào
number
邮政编码
yóu zhè biān mă
postal code
邮局
yóu jú
post office
邮箱
yóu xiāng
mailbox
邮包
yóu bāo
package
信件
xìn jiàn
letter
🖥   Computers and Internet   🖥
电脑
diàn năo
computer
网络
wăng luò
internet
点击
diàn jī
click
链接
liàn jiē
link
下载
xià zăi
download
软件
ruăn jiàn
software
装机
zhuāng jī
install
更新
gēng xīn
update
内存
nèi cín
memory
数据
shù jù
data
存储
cún chŭ
save
删掉
shān diào
delete
拷贝
kăo bèi
copy
粘贴
zhān tiē
paste
打印
dă yìn
print
汇出
huì chū
export
信号
xìn hào
signal
登录
dēng lù
log on
密码
mì mă
password
无线
wú xiàn
WiFi
手机
shŏu jī
cell phone
电话
diàn huà
telephone
摁这
èn zhè(r)
press here
短信
duăn xìn
text message
电话号码
diàn huà hào mă
telephone number
电子邮件
diàn zĭ yóu jiàn
email
加密
jià mī
encryption
🧮   Mathematics ~ Science   🧮
jiā
add (+)
乘以
chéng yĭ
multiply (×)
划分
huà fēn
divide (÷)
等于
dĕng yú
equals (=)
算盘
suàn pán
abacus
计算器
jì suàn qì
calculator
数学
shù xué
mathematics
考试
kăo shì
exam, test
广场
guăng chăng
square
三角形
sān jiăo xíng
triangle
quān
circle
回合
huí hé
round
大学
dà xué
university
老师
lăo shī
teacher
教授
jiào shòu
professor
学生
xué shēng
student
三角
sān jiăo
trigonometry
结石
jié shí
calculus
代数
dà shù
algebra
几何
jī hé
geometry
量子物理
liàng zĭ wù lĭ
Quantum Physics
科学家
kē xué jiā
Scientist
实验
shí yàn
experiment
📖   Library   📖
下雨
xià yŭ
rain
下雪
xià xŭe
snow
fēng
wind
太阳
tài yáng
sunshine
海滩
hăi tān
beach
海浪
hăi làng
wave
低潮
dī cháo
low tide
台风
tái fēng
typhoon
以前
yĭ qián
before
以后
yĭ hòu
after
现在
xiàn zài
now
一会儿
yī huĭ'er
in a while
早上
zăo shàng
morning
中午
zhōng wŭ
noon
下午
xià wŭ
afternoon
晚上
wăn shàng
night
狭窄
xiá zhăi
narrow
宽阔
kuān kuò
wide
瘦的
shòu de
thin
厚的
hòu de
thick
高的
gāo de
tall, high
矮子
ăi zi
short (height)

hot
lĕng
cold
chăng
long (length)
duăn
short (length)
qīng
light (weight)
zhòng
heavy
yuăn
far
jìn
close
jiàn
meet
分开
fēn kāi
separate
发狂
fā kuáng
go crazy
行妨
xíng fáng
worry
难得
nán dé
rare
味道
wèi dào
taste
相机
xiàng jī
camera
拍照
pāi zhào
take photo
游泳
yóu yŏng
swimming
潜水
qián shuĭ
diving
农夫市场
nóng fū shì chăng
Farmer's Market
瓶水
píng shuĭ
bottled water
天然
tiān rán
natural
tóu
head
liăn
face

nose
ĕr
ear
shŏu
hand
手指
shŏu zhĭ
finger
指甲
zhĭ jiă
fingernail
jiăo
foot
tuĭ
leg
bèi
back
膝盖
xī gài
knee
弯头
wān tóu
elbow
tuī
push

pull
房子
fáng zi
house
mén
door
收据
shōu jù
receipt
房东
fáng dōng
landlord
出租
chū zū
rent
房间
fáng jiān
room
大小
dà xiāo
big small (size)
左右
zuŏ yòu
left right (about)
点点
diăn diăn
small small (tiny)
天天
tiān tiān
day day (daily)
猫头鹰
māo tóu yīng
owl
蝴蝶
hú dié
butterfly
壁虎
bì hŭ
lizard
机器人
jī qì rén
robot
不合法
bù hé fă
illegal
suŏ
lock
安全
ān quán
safety
退休钱
tuì xiū qián
retirement $
但是
dàn shì
but
或是
huò shì
or
yĕ
also

with (together)
一定
yī dìng
fixed, set
平衡
píng héng
balance
命运
mìng yùn
destiny
放心
fàng xīn
relax
bă
put, move
惊喜
jīng xĭ
surprise
贷款
dài kuăn
loan
批准
pī zhŭn
approved
🍃   🍵   Tea   🍵   🍃
茶叶
chá yè
Tea leaf, tea leaves
茶壶
chá hú
Teapot
泡茶
pào chá
to brew tea
崂山绿茶
láo shān lǜ chá
LaoShan Green Tea
崂山红茶
láo shān hōng chá
Lao Shan Red Tea
大吉岭茶
dà jí lĭng chá
Darjeeling Tea
伯爵灰茶
bó jué huī chá
Earl Grey Tea
茉莉花茶
mò lì huā chá
Jasmine Tea
阿萨姆茶
ā sà mŭ chá
Assam Tea
高级绿茶
gāo jí lǜ chá
Premium Green Tea
日本真茶
rì bĕn zhēn chá
Japanese Sen Cha
普洱茶
pŭ ĕr chá
Pu Er Tea
马黛茶
mă dài chá
Yerba Mate
菊花茶
jú huā chá
Chrysanthemum
小橘普洱
xiăo jú pŭ ĕr
Small Orange Pu Er
牛蒡根
niú bàng gēn
Burdock Root
📏   Measure Words   📏
Quantity + Measure Word + Item

一条裤子
yī tiáo kù zi
one pair of pants

general things (default)
bēi
cup (coffee, tea)
píng
bottle (water)
bāo
bag, package
zhāng
flat thin things
kuài
chunk of, piece of (food)
wèi ?
people (polite), answer phone
jīn
weight (.5 Kg = 1.1 Lb)
jiàn
clothing (shirt)
kŏu
mouth (family member)
tiáo
snakelike (road, rivers, pants)

pair (of glasses)
bēn
flat (book)
chuàn
bunch (bananas, grapes)
shuāng
pair (of chop sticks)
bă
objects w/ handles, knives

text, lesson
jiā
co., bldgs, households
⚡   Electric Things   ⚡
电力
diàn lì
electricity
电影
diàn yĭng
movie
电视
diàn shì
television
影视
yĭng shì
video
电脑
diàn năo
computer
电话
diàn huà
telephone
电池
diàn chí
battery
充电
chōng diàn
to charge up
电梯
diàn tī
elevator
电扇
diàn shàn
electric fan
插座
chā zuò
outlet
伏特
fú tè 220
220 volt
手机
shŏu jī
cell phone
短信
duăn xīn
text message
电线
diàn xiàn
electric wire
灯泡
dēng pào
light bulb
电子邮件
diàn zĭ yóu jiàn
email (electric mail)
微波炉
wēi bō lú
microwave
结束
jié shù
The End (movie)
🎏   Two, Second, Pair, Double   🎏
èr
2 (two)
二百
èr băi
200
两千
liăng qiān
2,000 (couple thous.)
两个
liăng gè
couple (things)
第二章
dì èr zhāng
the second chapter
二百五
èr băi wŭ
250 (idiot, moron)
两次
liăng cì
couple of times
第二次
dì èr cì
the second time
两条路
liăng tiáo lù
couple (snaking) roads
一对鸟
yī duì niăo
a pair of birds
一双鞋
yī shuāng xié
a pair of shoes
双袜子
shuāng wà zi
pair of socks
副眼镜
fù yăn jìng
pair of glasses
一条裤子
yī tiáo kù zi
a pair of pants
双运气
shuāng yùn qì
double luck
250
I n ancient China Copper Coins with a square center hole were strung together and hung about the neck, to ensure their safe keeping. A string of 1,000 Coins was called a hanger (diào zi 吊子). 500 coins made a half hanger (bàn diào zi 半吊子). To achieve a half hanger was looked down upon. To have only half of a half (250) was considered just plain stupid. Currently the number 250 is considered a huge insult. When bartering, no one will ever settle on 250 as a price and to call someone 250 is to invite a fight. Caution is advised!
一千
yī qiān
one thousand (1,000)
一万
yī wàn
one wan (10,000)
一百万
yī băi wàn
100 wan (1 million)
10000
T he Chinese have always counted by groups of Ten Thousand, NOT 1,000 like the rest of the world. They continue to count in this manner. For instance:

13,000 (13 Thousand) is, yī wàn sān qiān (一万三千) (one ten-thousand, 3 thousand)

100,000,000 (100 Million) is, yī wàn wàn (一万万) (ten thousand ten-thousands)

🙃   Change, Modify, Plans, Convert   🙃
改变
găi biàn
to change, transform
变化
biàn huà
a variation
修改
xiū găi
to modify
换钱
huàn qián
convert money, $
决定
jué dìng
decision
衣服
yī fú
clothes
换衣服
huàn yī fú
change clothes
计划
jì huà
plans
改变我的计划
găi biàn wŏ de jì huà
change my plans
约会
yuē huì
appointment
改变我的约会
găi biàn wŏ de yuē huì
change my appointment
🏥   Medical   🏥
医院
yī yuàn
hospital
医生
yī shēng
doctor
护士
hù shì
nurse
牙医
yá yī
dentist
过敏
guò mĭn
allergy
感染
găn răn
infection
咳嗽
ké sòu
cough
头晕
tóu yūn
dizzy
发热
fā rè
fever
头痛
tóu tòng
headache
tòng
pain
bìng
sickness
血液
xiĕ yè
blood
血压
xiĕ yā
blood pressure
尿
niào
urine
ròu
muscle
胸部
xiōng bù
chest
呼吸
hū xī
breathe
fèi
lungs
xīn
heart
侧痛
cè tòng
side pain
泰诺
tài nuò
tylenol
yào
medicine
piàn
pill
糖尿病
táng niào bìng
diabetes
癌症
ái zhè
cancer
心脏病
xīn zàng bìng
heart attack
咽喉痛
yān hóu tòng
sore throat
抗酸剂
kàng suān jì
antacid
抗生素
kàng shēng sù
antibiotic
布洛芬
bù luò fēn
ibuprofen
阿司匹林
ā sī pī lín
aspirin